تاریخ برگزاری: ۲۸ اردیبهشت ماه، ۴، ۱۱ و ۱۸ خرداد ماه ۱۴۰۳

هزینه دوره: ۴۰۰ هزار تومان

این کارگاه مربوط به آشنایی کودکان با احساسات است.
اهداف آن:
۱- احساسات چه هستند؟
۲- طبیعی سازی احساسات
۳- اهمیت و کارکرد هر احساس
۴- درجه بندی احساسات
۵- گاهی در یک موقعیت چند احساس می‌توانیم داشته باشیم
۶- گذرا بودن احساسات
۷- توجه کردن به احساسات در بدن‌مان
۸- یک اتفاق می‌تواند احساسات مختلفی در انسان‌ها ایجاد کند
۱۰- بیان کردن احساسات