گروه درماني مهارت‌های زندگی

تاریخ برگزاری: ۳۰ تیر ماه

ساعت برگزاری: متعاقبا اعلام خواهد شد

هزینه: ۱۷۰ هزار تومان


سر فصل‌های دوره:

مهارت‌های ارتباط با خود

• مهارت خودآگاهی
• مهارت نه گفتن
• اعتماد به نفس و بیان خود
• عزت نفس و احترام به خود
• خود دوست داری و آشتی با من

مهارت‌ها ارتباطی با دیگران

• دوست‌یابی و چهارچوب‌های روابط با همسالان
• روابط با جنس مخالف و چهارچوب‌های
• روابط با خانواده، انتظارات و وظایف
• همدلی، درک متقابل و قدرت پذیرش دیگران
• تأیید طلبی، مهر طلبی و رفتار‌های باج دهنده

مهارت‌های فردی

• مدیریت مالی
• نظم و احترام به محیط فردی
• مهارت تصمیم‌گیری و حل مسئله
• مد، آرایش و ضوابط خانواده و جامعه