در اين سمينار سعي در خودشناسي داريم، بسیاری از افراد نسبت به خودشان حس خوبی ندارند و این در رفتارها و احساسات ایشان نسبت به خود و دیگران اثر می‌گذارد. در این شرایط فرد مشکل را در بیرون از خود می‌بیند، غافل از اینکه این مشکل درونی‌ است و احساس ارزشمندی تعیین می‌کند که خود را چگونه ببینیم و از دیگران چه انتظاری داشته باشیم.

سرفصل ها:
• تعریف و شناخت احساس بي‌ارزشي
• عوامل تثبیت احساس ناارزشمندی
• منشا و اغاز احساس بی‌ارزشی 
• احساسات همراه در ناارزشمندی
حالا چه بايد کرد؟


ثبت نام کنید