در این مرکز مهارت های فرزند پروری به والدین در جلسات فردی و جمعی آموزش داده می شود .

روانشناسی مادر و کودک مرکز روان شناسی و روانشناختی اردیبهشت کرما

مرکز مشاوره و روانشناختی اردیبهشت کرمان

برای فرزندانتان وقت بگذارید

کودکان بسیاری از رفتارها را از اولین معلم هایشان که همان پدر و مادرشان هستند، تقلید می کنند؛ در نتیجه وجود یک ارتباط صمیمی میان آنها بهترین نوع آموزش مهارت های اجتماعی به این شکوفه های زندگی است؛ مثلا وقتی مادری در حال پوشاندن لباس های کودک خردسال خود است، باید به او توضیح دهد که چه کاری انجام می دهد؛ در واقع والدین باید تا جایی که برایشان مقدور است، با کودکان خود صحبت کنند. مشاور مربوطه در این زمینه: خانم دکتر ابراهیمی