x6

در,مرکز,مشاوره اردیبهشت کادر,تخصصی جهت مشاوره پیش از ازدواج حضور دارند در این جلسات تناسبات شخصیتی زوجین و آنچه که افراد را اماده زندگی اینده می کند وجود دارد و زوجین با آمادگی وارد مسیر زندگی خویش,می شوند.مشاوره قبل از ازدواج به همراه تست شخصیتی و تفسیر آن نیز می باشد که افراد نسبت به شخصیت و شرایط خود آگاهی پیدا می کنندو ازدواج موفقی داشته باشند.