همایش
همایش

دراین کارگاه مورخ ۱۳۹۳/۰۷/۰۹ استاد مدعو از تهران به مدت ۸ ساعت کارگاه رویکرد تحلیل متقابل را برگزار نمودند و مدعوین در پایان کارگاه کامل رضایت خود را از کارگاه اعلام کردند.